448c.net

Министр образования РБ Игорь Карпенко: Цель образования – обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства http://www.kpu.ua/uk/98647/mynystr_obrazovanyja_rb_ygor_karpenko_tsel_obrazovanyja__obuchenye_y_vospytanye_v_ynteresah_lychnosty_obschestva_y_gosudarstva