448c.net

Новости ПКРМ. Сотворение чуда! 7 апреля 2001 года победу одержал молдавский народ! http://skpkpss.ru/novosti-pkrm-sotvorenie-chuda-7-aprelya-2001-goda-pobedu-oderzhal-moldavskij-narod/