448c.net

СОТВОРЕНИЕ ЧУДА. 7 апреля 2001 года победу одержал молдавский народ! http://www.kpu.ua/uk/98643/sotvorenye_chuda_7_aprelja_2001_goda_pobedu_oderzhal_moldavskyj_narod